2013 Chertsey & Shepperton Regatta

2013 Chertsey & Shepperton